Zjedz

zjedz

Chata Wędrowca jest po­ło­żona w Wetlinie przy zej­ściu z żół­tego szlaku z Połoniny Wetlińskiej, a z dru­giej strony – przy dro­dze głów­nej łą­czą­cej Cisną z Ustrzykami Górnymi. Znajduje się w bu­dynku na nie­wiel­kim wznie­sie­niu. Część dla Gości to sala główna z ba­rem, prze­szklona we­randa oraz je­den ta­ras na ze­wną­trz. Dodatkowo na par­te­rze znaj­duje się Sklepik.

Od wielu lat kar­mimy w Bieszczadach stru­dzo­nych wę­drow­ców. Na po­czątku w Schronisku PTTK pod Małą Rawką, a od 2003 r. we wła­snym lo­kalu – w Chacie Wędrowca.

Szefem kuchni jest Robert, wła­ści­ciel Chaty. Jego prawą ręką jest Pani Barbara Stachoń, pra­cu­jąca z Nim od 18 lat.

Chata Wędrowca to pro­sta pol­ska kuch­nia z au­tor­skimi ak­cen­tami ba­zu­jąca na se­zo­no­wych lo­kal­nych pro­duk­tach i ich wy­so­kiej ja­ko­ści. Nie ofe­ru­jemy bo­gac­twa dań, nie mamy sta­łego menu.

Każdego dnia przy­go­to­wu­jemy tylko kilka po­traw z pro­duk­tów, które uda nam się ku­pić u lo­kal­nych do­staw­ców.

Ideę two­rze­nia po­traw opie­ramy na tra­dy­cyj­nym spo­so­bie ich przy­rzą­dza­nia, bez uży­wa­nia pół­pro­duk­tów i pro­duk­tów go­to­wych. Silnie prze­ciw­sta­wiamy się je­dze­niu w po­śpie­chu i tak zwa­nym fast fo­odom, a co za tym idzie – spo­ży­wa­niu pro­duk­tów ni­skiej ja­ko­ści. Wszystkie da­nia przy­go­to­wy­wane są na miej­scu przez Roberta i Jego współ­pra­cow­ni­ków. Chata lan­suje trend na­sta­wiony na przy­jem­ność sma­ko­wa­nia, de­lek­to­wa­nia się, od­kry­wa­nia no­wych sma­ków za­miast ich bier­nego przyj­mo­wa­nia w po­śpie­chu. 

W kuchni Roberta, poza pro­duk­tami naj­wyż­szej ja­ko­ści, kró­lują przy­prawy. Ich bo­gac­two za­chwyca. Z każ­dej od­by­tej po­dróży po świe­cie Robert przy­wozi po­kaźną liczbę eg­zo­tycz­nych przy­praw i do­dat­ków, a także garść ku­chen­nych in­spi­ra­cji. Nie boi się ich uży­wać. Eksperymentuje, mie­sza, do­daje, odej­muje – na miarę praw­dzi­wego al­che­mika. Dlatego w każ­dym jego da­niu można do­szu­kać się nie­ty­po­wych aro­ma­tów i nie­stan­dar­do­wych sma­ków.

Specjalnością Chaty jest Naleśnik Gigant z Jagodami cer­ty­fi­ko­wany jako Bieszczadzki Produkt Lokalny. Jest przy­go­to­wy­wany tylko z na­tu­ral­nych skład­ni­ków, bez ja­kich­kol­wiek do­dat­ków che­micz­nych, i zu­peł­nie nie wy­gląda jak tra­dy­cyjny pła­ski na­le­śnik. Przypomina ol­brzy­miego ra­cu­cha, ale spo­sób przy­rzą­dza­nia i użyte skład­niki nie mają nic z ra­cu­chem wspól­nego. Jest bar­dzo słodki oraz ka­lo­ryczny. Jego na­zwa, re­cep­tura i wy­gląd są od 2013 r. za­strze­żone w Urzędzie Patentowym RP. Jest on po­da­wany z biesz­czadz­kimi ja­go­dami, ale także z tru­skaw­kami, twa­ro­giem, jabł­kami, se­zo­no­wymi owo­cami.

Nie jest to miej­sce do­sko­nałe, ide­alne i wolne od ludz­kich po­my­łek, ale wkła­damy w nie całe na­sze serce i czas. Każdego roku sta­ramy się ulep­szać każdy de­tal, za­ska­ki­wać no­wo­ściami i na­pra­wiać po­peł­nione błędy.

Chata nie ma sta­łej karty. Menu jest zmienne. Wszystkie po­zy­cje są wy­pi­sane na spe­cjal­nych ta­bli­cach. W sta­łej ofer­cie jest tylko Naleśnik Gigant.
Około go­dziny 12.00 po­da­jemy, co znaj­dzie się w dzien­nym menu.

Autorskie po­trawy Roberta, które naj­czę­ściej ser­wu­jemy i które są Jego spe­cjal­no­ścią:

Zupa ba­ra­ni­nówka | ba­ra­nina, ziem­niaki, fa­solka szpa­ra­gowa, ce­bula, czo­snek, cay­enne, kmi­nek, śmie­tana
Maczanka se­rowa, czyli biesz­czadz­kie fon­due | ce­bula, bryn­dza, pe­sto, por, su­szone po­mi­dory
Pstrąg gór­ski z pieca
Jagnięcina w ma­ry­na­cie jo­gur­to­wej z pieca
Kotlet z sie­ka­nej ja­gnię­ciny z ko­zim se­rem
Kotlet ba­rani z so­sem ma­ro­kań­skim
Oryginalny sma­żony ser sło­wacki | biesz­czadzka brusz­nica

Do pi­cia pro­po­nu­jemy:

Domową le­mo­niadę | Słowacką Kofolę z beczki | Cydr z Ignacowa | Grzane piwo na po­waż­nie | Grzane piwo z ja­jem | Beczkowe piwa ze Słowacji: Saris, Saris Tmavy, Zlaty Bażant | Staropramen Niefiltrowany z Czech | Lokalne piwa z Bieszczadzkiej Wytwórni Piw Rzemieślniczych Ursa Maior | Domowy Krupnik

Szef kuchni ceni so­bie wol­ność i kre­atyw­ność. Nie pod­daje się tren­dom, mo­dom i ucieka od utar­tych szla­ków. Dlatego cza­sem przy­go­tuje pie­rogi lub scha­bo­wego, ale stara się two­rzyć au­tor­skie kom­po­zy­cje. Stawia na naj­waż­niej­szą rzecz w kuchni – SMAK.

Robert zo­stał wy­róż­niony w 2015 i 2016 r. jedną Czapką Kucharską pre­sti­żo­wego prze­wod­nika ku­li­nar­nego Gault&Millau, naj­waż­niej­szego na świe­cie obok prze­wod­nika Michelin.

Zapraszamy

robert
Robert | Fot. Agata Grzybowska
mal1
Karczma Chata Wędrowca | Fot. Agnieszka Małek | agnieszkamalek.com |
kolaz
Fot. Rafał Lipski | Fot. Ewa Żechowska
chata
Wnętrze Chaty | Fot. Agnieszka Rodowicz
nalezupa
Fot. Agnieszka Rodowicz
pstrag
Pieczony pstrąg | Fot. Agnieszka Rodowicz
salatka
Sałatka z ko­zim se­rem | Fot. Agnieszka Rodowicz
zupa3
Zupa z so­cze­wicą | Fot. Agnieszka Rodowicz
nalesnik
Naleśnik Gigant z Jagodami | Fot. Agnieszka Rodowicz
ewa
Naleśnik Gigant z Jagodami i Obcy | Fot. Agnieszka Rodowicz
weranda
Weranda | Fot. Agnieszka Rodowicz