Blog

Noclegi Bieszczady Wysokie

  Szukanie noc­le­gu to nie ta­ka pro­sta spra­wa. Pytacie mnie o Bieszczady Wysokie. Pytacie co po­le­cam. Chcecie że­by by­ło bli­sko Gór i nie da­lej niż od 40 do 50 km od szla­ków. Przygotowałam dla Was LISTĘ miej­sc noc­le­go­wy­ch tyl­ko w Bieszczadach Wysokich. Jest to kom­plet­ny spis wszyst­ki­ch miej­sc. Jest ich pra­wie 200. Kliknięcie na na­zwę prze­no­si Was na ...

Pracuj z nami w Bieszczadach

Wielkimi kro­ka­mi zbli­ża się se­zon 2017. To bę­dzie na­sz 25 se­zon pra­cy w Bieszczadach. Od 1993 nie­prze­rwa­nie pro­wa­dzi­my na­szą dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą. Jesteśmy obiek­tem se­zo­no­wym czyn­nym od koń­ca kwiet­nia do koń­ca paź­dzier­ni­ka. Chata Wędrowca w Wetlinie je­st na­szym naj­star­szym “dziec­kiem” Zbudowaliśmy ją w  2003 ro­ku. Jest to obec­nie na­sze je­dy­ne miej­sce pra­cy (wcze­śniej by­li­śmy go­spo­da­rza­mi gór­ski­ch schro­ni­sk PTTK) ...

Gault&Millau

Gault&Millau to przewodnik kulinarny, jeden z dwóch, obok Michelin, najbardziej znanych na świecie. Premiera pierwszej edycji miała miejsce w listopadzie 2014 r. (Gault&Millau Polska 2015). Anonimowi inspektorzy przez cały 2014 r. odwiedzali restauracje w Polsce. Jest to grono wyszkolonych profesjonalistów z Polski, Francji i Belgii. Wszyscy oni pozostają anonimowi, gdyż wiadomo, że tylko taka ocena zapewnia obiektywizm. W ciągu ...