Blog

ewa.ziel

Wasze zdjęcia

Bardzo miło, że przy­sy­ła­cie nam tyle fan­ta­stycz­nych zdjęć Chaty i Bieszczad. Pomyślałam, że warto o tym na­pi­sać i zro­bić w tym celu spe­cjalne miej­sce na na­szym blogu – dla Was. Wiele z tych prac za­słu­guje na szcze­gólne wy­róż­nie­nie. Mam na­dzieję, że ga­le­ria bę­dzie się re­gu­lar­nie po­więk­szała o Wasze piękne zdję­cia. Ze wszyst­kich nad­sy­ła­nych fo­to­gra­fii będę się sta­rała raz w mie­siącu wy­brać te ...
Lato 2014

Bukowe Berdo

Bukowe Berdo. Moje uko­chane miej­sce w Bieszczadach. Trochę na ubo­czu. Z dala od naj­bar­dziej po­pu­lar­nych szla­ków. Nawet w szczy­cie se­zonu tu­ry­stycz­nego nie na­tkniemy się tu na zbyt liczne grono pie­chu­rów. Najlepszą, moim zda­niem, opcją jest do­jazd do miej­sco­wo­ści Muczne. Jeśli mamy sa­mo­chód, po­le­cam zo­sta­wie­nie auta w Ustrzykach Górnych na par­kingu. Z Ustrzyk Górnych do Mucznego od wio­sny do póź­nej je­sieni ...
gggRobert

Gault&Millau

Gault&Millau to prze­wod­nik ku­li­narny, je­den z dwóch, obok Michelin, naj­bar­dziej zna­nych na świe­cie. Premiera pierw­szej edy­cji miała miej­sce w li­sto­pa­dzie 2014 r. (Gault&Millau Polska 2015). Anonimowi in­spek­to­rzy przez cały 2014 r. od­wie­dzali re­stau­ra­cje w Polsce. Jest to grono wy­szko­lo­nych pro­fe­sjo­na­li­stów z Polski, Francji i Belgii. Wszyscy oni po­zo­stają ano­ni­mowi, gdyż wia­domo, że tylko taka ocena za­pew­nia obiek­ty­wizm. W ciągu kilku miesięcy in­spek­to­rzy od­wie­dzili setki re­stau­ra­cji. ...