Blog

mal1

Sezon 2016

Kochani Wędrowcy. Zbliża się nasz ko­lejny, wspólny se­zon w Bieszczadach. Niezmiennie od 1 maja 1993 roku pro­wa­dzimy, w tych pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­rody, na­szą tu­ry­styczną dzia­łal­ność. Jeśli tylko zdro­wie do­pi­sze, po­sta­ramy się speł­nić, i w tym roku, Wasze ocze­ki­wa­nia. Ogranicza nas wiele, ale obie­cu­jemy dzia­łać na naj­wyż­szych ob­ro­tach i wy­ko­rzy­stać całą na­szą wie­dzę by ko­lejny se­zon był jesz­cze lep­szy od wszyst­kich ...
ewa.ziel

Wasze zdjęcia

Fot. Agnieszka Rodowicz Bardzo miło, że przy­sy­ła­cie nam tyle fan­ta­stycz­nych zdjęć Chaty i Bieszczad. Pomyślałam, że warto o tym na­pi­sać i zro­bić w tym celu spe­cjalne miej­sce na na­szym blogu – dla Was. Wiele z tych prac za­słu­guje na szcze­gólne wy­róż­nie­nie. Mam na­dzieję, że ga­le­ria bę­dzie się re­gu­lar­nie po­więk­szała o Wasze piękne zdję­cia. Ze wszyst­kich nad­sy­ła­nych fo­to­gra­fii będę się sta­rała raz ...
gggRobert

Gault&Millau

Gault&Millau to prze­wod­nik ku­li­narny, je­den z dwóch, obok Michelin, naj­bar­dziej zna­nych na świe­cie. Premiera pierw­szej edy­cji miała miej­sce w li­sto­pa­dzie 2014 r. (Gault&Millau Polska 2015). Anonimowi in­spek­to­rzy przez cały 2014 r. od­wie­dzali re­stau­ra­cje w Polsce. Jest to grono wy­szko­lo­nych pro­fe­sjo­na­li­stów z Polski, Francji i Belgii. Wszyscy oni po­zo­stają ano­ni­mowi, gdyż wia­domo, że tylko taka ocena za­pew­nia obiek­ty­wizm. W ciągu kilku miesięcy in­spek­to­rzy od­wie­dzili setki re­stau­ra­cji. ...