Blog

koniec29

Schronisko w Łupkowie

Schronisko na koń­cu świa­ta w Łupkowie. Znajduje się tro­chę na ubo­czu, więc czuć tam jesz­cze kli­mat praw­dzi­wy­ch Bieszczad. Warto wy­brać się tam o każ­dej po­rze ro­ku. Zdjęcia zro­bi­łam tej wio­sny, kie­dy go­spo­da­rzem był tam prze­mi­ły i nie­zwy­kle cie­pły czło­wiek. Jeśli wy­bie­ra­cie się w Bieszczady- war­to prze­spa­ce­ro­wać się do Łupkowa. Poza przy­ro­dą i kli­ma­tycz­ną chat­ką nic tam nie ma ale mo­im ...
smerekkopia

Pomoc dla Ani Tułeckiej

Mateusza Tułeckiego po­zna­łam wie­le lat te­mu. Od pierw­sze­go spo­tka­nia bar­dzo się po­lu­bi­li­śmy. Zanim spo­tka­łam Go oso­bi­ście, prze­czy­ta­łam wpis o Chacie Wędrowca, na Jego po­dróż­ni­czym blo­gu. Polubił na­sz dom i czę­sto po­wra­cał w Bieszczady. Jest na­szym przy­ja­cie­lem. Wspiera nas od lat do­brym sło­wem i nie tyl­ko. To dzię­ki nie­mu, tra­fi­łam, kil­ka lat te­mu, na naj­więk­szą kon­fe­ren­cję bran­ży in­ter­ne­to­wej InternetBeta w Kielnarowej ...
gggRobert

Gault&Millau

Gault&Millau to prze­wod­nik ku­li­nar­ny, je­den z dwó­ch, obok Michelin, naj­bar­dziej zna­ny­ch na świe­cie. Premiera pierw­szej edy­cji mia­ła miej­sce w li­sto­pa­dzie 2014 r. (Gault&Millau Polska 2015). Anonimowi in­spek­to­rzy przez ca­ły 2014 r. od­wie­dza­li re­stau­ra­cje w Polsce. Jest to gro­no wy­szko­lo­ny­ch pro­fe­sjo­na­li­stów z Polski, Francji i Belgii. Wszyscy oni po­zo­sta­ją ano­ni­mo­wi, gdyż wia­do­mo, że tyl­ko ta­ka oce­na za­pew­nia obiek­ty­wi­zm. W ciągu kil­ku miesięcy in­spek­to­rzy od­wie­dzi­li set­ki re­stau­ra­cji. ...