Blog

chata1

Pracuj z nami w Bieszczadach

Fot. Agnieszka Rodowicz Od 2 mie­sięcy trwa nasz 24 se­zon pracy w Bieszczadach. Od 1993 nie­prze­rwa­nie pro­wa­dzimy na­szą dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. Jesteśmy obiek­tem se­zo­no­wym czyn­nym od końca kwiet­nia do końca paź­dzier­nika. Karczma Chata Wędrowca w Wetlinie jest na­szym naj­star­szym „dziec­kiem” Zbudowaliśmy ją w  2003 roku. Jest to obec­nie na­sze je­dyne miej­sce pracy (wcze­śniej by­li­śmy go­spo­da­rzami gór­skich schro­nisk PTTK) Robert ...
ewa.ziel

Wasze zdjęcia

Fot. Agnieszka Rodowicz Bardzo miło, że przy­sy­ła­cie nam tyle fan­ta­stycz­nych zdjęć Chaty i Bieszczad. Pomyślałam, że warto o tym na­pi­sać i zro­bić w tym celu spe­cjalne miej­sce na na­szym blogu – dla Was. Wiele z tych prac za­słu­guje na szcze­gólne wy­róż­nie­nie. Mam na­dzieję, że ga­le­ria bę­dzie się re­gu­lar­nie po­więk­szała o Wasze piękne zdję­cia. Ze wszyst­kich nad­sy­ła­nych fo­to­gra­fii będę się sta­rała raz ...
gggRobert

Gault&Millau

Gault&Millau to prze­wod­nik ku­li­narny, je­den z dwóch, obok Michelin, naj­bar­dziej zna­nych na świe­cie. Premiera pierw­szej edy­cji miała miej­sce w li­sto­pa­dzie 2014 r. (Gault&Millau Polska 2015). Anonimowi in­spek­to­rzy przez cały 2014 r. od­wie­dzali re­stau­ra­cje w Polsce. Jest to grono wy­szko­lo­nych pro­fe­sjo­na­li­stów z Polski, Francji i Belgii. Wszyscy oni po­zo­stają ano­ni­mowi, gdyż wia­domo, że tylko taka ocena za­pew­nia obiek­ty­wizm. W ciągu kilku miesięcy in­spek­to­rzy od­wie­dzili setki re­stau­ra­cji. ...