Blog

smerekkopia

Pomoc dla Ani Tułeckiej

Mateusza Tułeckiego po­zna­łam wiele lat temu. Od pierw­szego spo­tka­nia bar­dzo się po­lu­bi­li­śmy. Zanim spo­tka­łam Go oso­bi­ście, prze­czy­ta­łam wpis o Chacie Wędrowca, na Jego po­dróż­ni­czym blogu. Polubił nasz dom i czę­sto po­wra­cał w Bieszczady. Jest na­szym przy­ja­cie­lem. Wspiera nas od lat do­brym sło­wem i nie tylko. To dzięki niemu, tra­fi­łam, kilka lat temu, na naj­więk­szą kon­fe­ren­cję branży in­ter­ne­to­wej InternetBeta w Kielnarowej ...
ewa.ziel

Wasze zdjęcia

Fot. Agnieszka Rodowicz Bardzo miło, że przy­sy­ła­cie nam tyle fan­ta­stycz­nych zdjęć Chaty i Bieszczad. Pomyślałam, że warto o tym na­pi­sać i zro­bić w tym celu spe­cjalne miej­sce na na­szym blogu – dla Was. Wiele z tych prac za­słu­guje na szcze­gólne wy­róż­nie­nie. Mam na­dzieję, że ga­le­ria bę­dzie się re­gu­lar­nie po­więk­szała o Wasze piękne zdję­cia. Ze wszyst­kich nad­sy­ła­nych fo­to­gra­fii będę się sta­rała raz ...
gggRobert

Gault&Millau

Gault&Millau to prze­wod­nik ku­li­narny, je­den z dwóch, obok Michelin, naj­bar­dziej zna­nych na świe­cie. Premiera pierw­szej edy­cji miała miej­sce w li­sto­pa­dzie 2014 r. (Gault&Millau Polska 2015). Anonimowi in­spek­to­rzy przez cały 2014 r. od­wie­dzali re­stau­ra­cje w Polsce. Jest to grono wy­szko­lo­nych pro­fe­sjo­na­li­stów z Polski, Francji i Belgii. Wszyscy oni po­zo­stają ano­ni­mowi, gdyż wia­domo, że tylko taka ocena za­pew­nia obiek­ty­wizm. W ciągu kilku miesięcy in­spek­to­rzy od­wie­dzili setki re­stau­ra­cji. ...